• บริษัท แอท แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  • [email protected]
25
ปี สำหรับประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี

ผ่านประสบการณ์การทำงานที่ Ernst & Young (EY) ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Big 4 ซึ่ง เป็น บริษัทสอบบัญชีระดับโลก

และผู้สอบบัญชีของเรายังเป็น ASEAN CPA อีกด้วย คือผ่านมาตราฐานด้านการสอบบัญชีในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การตรวจบัญชีมีวัตถุประสงค์ คือ ตรวจสอบและแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้น ๆ มีความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองหรือไม่ เพียงใด รวมถึงการแสดงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ผู้อ่านงบการเงิน ได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และเชื่อถือได้

ตรวจสอบบัญชีคอนโด

ขอบเขตงานบริการตรวจสอบบัญชี

บริการด้านสอบบัญชี นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน

  • 1.) ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน ด้วยทีมงานผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
  • 2.) รายงานข้อสังเกตสู่ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี
  • 3.) บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สปช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

บริการด้านสอบบัญชี นิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร

  • 1.) ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน ด้วยทีมงานผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
  • 2.) รายงานข้อสังเกตสู่ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี

  • ขอใบเสนอราคา    รายชื่อลูกค้า