จดทะเบียนบริษัท


วัตถุประสงค์การจดทะเบียน

หากนิติบุคคลใด ๆ ต้องการแก้ไขรายการใด ๆ ที่เคยจดทะเบียนไว้เป็นอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นการขอจดทะเบียนเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือประสงค์จะขอเลิกกิจการ จะต้องดำเนินตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้ทางราชการสามารถบริหารจัดการข้อมูลนิติบุคคล และอัพเดตรายการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตลอดเวลา

บริการจดทะเบียนที่ให้บริการ

– จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด, จดทะเบียนคณะบุคคล, จดทะเบียนห้างร้านต่างๆ
– จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ, เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงาน, เพิ่มทุน / ลดทุน ฯลฯ
– จดทะเบียนเลิก ทั้งห้างหุ้นส่วนหรือเลิกบริษัท และชำระบัญชี
– ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีฯ ของคณะบุคคล, หรือนิติบุคคล
– จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ดำเนินการขอ user id, password เพื่อยื่นแบบทาง internet ฯลฯ
– แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร เช่น แจ้งย้ายเข้า-ออก, ย้ายที่อยู่, แจ้งเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
– ขึ้นทะเบียนประกันสังคม : นายจ้าง, ลูกจ้าง, แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อ สนง.ประกันสังคม, ยื่นเรื่องขอ username password เพื่อดำเนินการต่างๆ กับสำนักงานประกันสังคม ฯลฯ
– จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

อัตราค่าบริการ

1. จดทะเบียนบริษัท ( 11,500 บาท รวมค่าธรรมเนียมประมาณ 6,500 บาทแล้ว แถมฟรี เว็บโฮสติ้ง+โดเมน .com ,.net ,.org พร้อมระบบอีเมล์ 1 ปี มูลค่า 1,600 บาท ดูเพิ่มเติม Venus package )

– บริการจองชื่อนิติบุคคล
– บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
– บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท

ฟรี! ขอมีเลขผู้เสียภาษีฯของบริษัท,และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม, จัดทำใบหุ้นให้ผู้ถือหุ้น,คู่มืองานบัญชี- ภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการใหม่

2. จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ ( 7,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมประมาณ 3,500 บาทแล้ว แถมฟรี เว็บโฮสติ้ง+โดเมน .com ,.net ,.org พร้อมระบบอีเมล์ 1 ปี มูลค่า 1,600 บาท )

– บริการจองชื่อนิติบุคคล
– บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
– บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างฯ

ฟรี! ขอมีเลขผู้เสียภาษีอากรของห้างฯ,และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม, คู่มืองานบัญชี- ภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการใหม่

3. จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน ( 3,000 บาท )

4. จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล ( 3,000 บาท )

5. ขอมีเลขผู้เสียภาษี และจดภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากร ( 3,000 บาท )

6. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ( 3,000 บาท )

7. จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร เช่น แจ้งเปลี่ยนชื่อ,ที่อยู่สถานประกอบการ, เพิ่ม(ลด)สาขา, เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ ฯลฯ ( 3,000 บาท )

8. จดเลิกกิจการและชำระบัญชี ( 12,000 บาท )

9. จดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษี/คณะบุคคล(Online) ( 1,000 บาท )