บริษัทยินดีนำเสนอบริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี เซ็นต์งบ วางแผนภาษี รับเป็นที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษีอย่างครบวงจร ด้วยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี ในด้านการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ในธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเลือกรับบริการจากเรา ได้แก่

     – ลดต้นทุนการทำบัญชี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจ้างพนักงานประจำ หรือพนักงานบัญชีที่เชี่ยวชาญ
ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงและพนักงานเข้าๆออกๆ การทำงานขาดความต่อเนื่อง

     – มีมืออาชีพดูแลในเรื่องบัญชี ส่งผลให้กิจการสามารถนำข้อมูลทางบัญชีการเงินมาใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการ
การวางแผน และการดำเนินงาน เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที

     – ธุรกิจได้รับการวางแผนภาษี ทำให้กิจการได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอย่างเต็มที่ และสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของ-
เงินเพิ่มเบี้ยปรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกรณีที่กิจการเสียภาษีไม่ถูกต้อง

     – อัพเดท กฎหมายใหม่ และมาตรฐานการบัญชีใหม่ อย่างสม่ำเสมอ